Alapító okirat


ÉLETVÉGI TERVEZÉS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

 

Preambulum

Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 3:378-3: 398 §-ai alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el határozatlan időre :

 

1. Az Alapító: név: dr. Vaits Lili

2. Az Alapítvány neve: Életvégi Tervezés Alapítvány.

    Az Alapítvány rövidített neve: ÉTA

3.Az Alapítvány székhelye: 1027 Budapest Frankel Leó út 6. I.em.15.

4. Az Alapítvány célja: 

Az Alapítvány célja, hogy elősegítse a halál közeli kérdésekben való nyílt kommunikációt, az alapvető emberi és személyhez fűződő jogok élet végéig tartó érvényesülését, és hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy az emberek életük bármely szakaszában pro-aktívan foglalkozhassanak az élet végén felmerülő kérdésekkel, döntésekkel.

5. Az alapítvány az előbbi céljai megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi:

– Az életvégi döntéseket érintő hagyatéki, egészségügyi, pszichológiai, pénzügyi, spirituális és temetkezési információk objektív és teljes körű összegyűjtése

– A fentiekben megjelölt ismeretek terjesztése elsősorban saját online információs portálon, valamint nyomtatott anyagok és előadások formájában

– Segédletek elkészítése és azok rendelkezésre bocsátása az alapvető életvégi tervezés lépéseihez

– Az életvégi döntéseket igénylő egyes területek szakmai szervezetivel való együttműködés és a tudományos életben való részvétel

– Oktatás, oktatásszervezés, tanácsadás az életvégi tervezés témában

6. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. A gazdasági-vállalkozási tevékenység csak a célok megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében végezhető, és az nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját, illetve alapcél szerinti tevékenységét. A gazdasági-vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítványi célokkal összhangban használható fel.

7. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megyei- fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat.

8. Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító  által rendelkezésre bocsátott összesen 300.000 Ft, azaz Háromszázezer forint pénzbeli vagyonrendelés. Ezt az alapító az alábbi megoszlásban bocsátja rendelkezésre:

dr. Vaits Lili 300.000 Ft, azaz Háromszázezer Forint

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és – a törvényes korlátok között – jogi személy, valamint jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet is csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

Az alapító az alapítványi cél megvalósításához szükséges további vagyoni hozzájárulást készpénzben, 300.000 Ft összegben az alapítvány nyilvántartásba vételét követő egy éven belül ruházza az alapítványra.

9. Az alapítvány vagyonának felhasználása: Az Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljainak elérése érdekében. A csatlakozások is teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljaira. 

Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri vagy rendszeres támogatás formájában, ösztöndíj nyújtásával, a cél szerinti tevékenységek költségtérítéseként, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet a kuratórium kezdeményezése alapján, kérelemre pályázat kiírásával, illetve pályázat kiírása nélkül is a benyújtott egyedi kérelmek támogatásával.

Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány képviselőjének önállóan van.

10. Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

 

1. név: Csikós Dóra a Kuratórium elnöke

 

2. név: Hodász Luca

 

3. név: dr. Vaits Lili

Az Alapítvány képviselője: Csikós Dóra

A kuratóriumi tagokat az Alapító három (3) éves határozott időtartamra jelöli ki, a kuratóriumi tisztség a tagság elfogadásával jön létre. A kuratóriumi tagok ingyenesen látják el feladataikat. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.

A Ptk. 3:22. § alapján  [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A kuratóriumi tagság megszűnik a kurátor halálával, a megbízatási idő lejártával, illetve a kurátor, vagy a kuratórium egészének visszahívásával.

Az alapító indokolt határozattal akkor hívhatja vissza a kurátort, illetve a kuratórium egészét, ha a kurátor (illetve a kuratórium) tevékenysége az alapítvány célját veszélyezteti.

A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A kuratóriumi tag az általa e minőségében az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

A Kuratóriumot az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint fele jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

11. Az Alapítvány megszűnik ha

a.) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg

b.) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód vagy

c.) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet

12. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 3:378-3:398 §-ai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az alapítványok működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

13. Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

Kelt: 2014. május 30.

dr. Vaits Lili Alapító

 

Szerkesztettem és ellenjegyezem Budapesten, 2014.május hónap 30. napján

dr. Horváth Csilla ügyvéd