Temetkezés


TEMETKEZÉSI TUDNIVALÓK  

Még ha el is fogadjuk, hogy hamarosan elveszítjük szerettünket, akkor sem készülhetünk fel előre azokra a pillanatokra, órákra, amik közvetlenül a halála után várnak ránk. Búcsúzni szeretnénk még, félünk, magányosnak, kétségbeesettnek és végtelenül szomorúnak, üresnek érezzük magunkat. A felfokozott érzelmek közepette kell nekilátnunk, hogy a halállal kapcsolatos adminisztratív teendőket elintézzük. Ez nem könnyű feladat, hiszen a holttest útja a halotti ágytól a temetőig még hosszadalmas, és eközben számos olyan döntést kell meghoznunk, amikre esetleg nem vagyunk kellően felkészülve. Nagy segítség lehet előre megismerni azokat a feladatokat, amik ilyenkor a temetést intéző közvetlen hozzátartozóra hárulnak. 

Halottvizsgálat

Ha a haldoklóval otthon töltjük az utolsó órákat, akkor a halál beállta után haladéktalanul értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletest, aki lefolytatja a halott vizsgálatát, azaz megállapítja a halál tényét, idejét és okát, és kitölti a halottvizsgálati bizonyítványt. Természetes halál esetén ő dönt arról, hogy szükség van-e kórbonctani vizsgálatra és kezdeményezi a holttest elszállítását, valamint értesíti az önkormányzatot és – ha nincs jelen – az eltemettetésre kötelezettet a halálesetről. Ma már kevésbé szokás, de ekkor lehet a halott mosdatása után feladni az erre az alkalomra kijelölt ruhát, egyéb díszítést. Az elszállításnak a halál megállapítása után legfeljebb 12 órán belül meg kell történnie.

Ha az elhunyt bármely szerve alkalmas átültetés céljából történő szervkivételre, akkor az orvos felveszi a kapcsolatot az arra kijelölt intézmény szervkoordinátorával, illetve ha az elhunyt teste oktatásra vagy kutatásra alkalmas, ezt a vizsgáló orvos feltünteti a halottvizsgálati bizonyítványon.

Az elhunyt még életében rendelkezhet arról, hogy a fenti célokra nem kívánja szerveit vagy testét rendelkezésre bocsátani, ezt a tiltó rendelkezést érdemes a személyi iratokkal együtt tartani, mivel az orvos itt fogja keresni elsősorban. Hasonló módon rendelkezhet arról, hogy kórbonctani vizsgálatát képalkotó eljárással vagy mikroszkópos sejtvizsgálattal végezzék el, feltéve, hogy ennek költségeit előre rendezi.

Nem természetes halál gyanúja esetén az orvosnak kötelessége értesíteni a rendőrséget.

Egészségügyi intézményben vagy betegszállító járművön bekövetkező halál esetén a beteget ellátó vagy felvételére köteles orvos végzi, nyilvános helyen bekövetkező halál esetén pedig a területileg illetékes háziorvos vagy ügyeletes orvos. A halottnál lévő tárgyakról ebben az esetben leltár készül, melyet a hozzátartozók részére átadnak.

A holttest elszállítása 

Természetes halál esetén a helyszíni halottvizsgálatot végző orvos intézkedik a holttest elszállításáról a kórbonctani vizsgálat helyére, vagy ha ettől el lehet tekinteni, akkor a temetés helyére, a hozzátartozó által megnevezett temetkezési szolgáltató igénybevételével. A temetésre kötelezett hozzátartozó viseli az elszállítás és tárolás költségeit a temetkezési helyre. Kórbonctani vizsgálat vagy hatósági eljárás esetén a tárolás és hűtés költségeit a vizsgálatot végző intézmény, ill. az eljáró hatóság viseli, de csak a bizonyítvány kiállítását követő első munkanapig vagy a legközelebbi temetés időpontjaként megjelölt napig.

A halottvizsgálati bizonyítvány 

A halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálati bizonyítvány elkészültéről értesíti a temetésre kötelezett hozzátartozót vagy annak nevében eljáró személyt, majd részére átad egy példányt, amivel a temetést el tudja kezdeni intézni. Ugyancsak megküld egy példányt a népegészségügyi szakigazgatási szervnek, valamint három példányt az illetékes anyakönyvvezetőnek. Utóbbi a haláleset anyakönyvezése után egy-egy példányt küld a KSH részére, illetve a hagyatéki eljárás megindításához az illetékes jegyzőnek. Ha nincs az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy vagy van, de nem gondoskodik a holttest elszállításáról, akkor a halottvizsgálatot végző orvos a köztemetésre illetékes települési önkormányzatnak küldi meg a halottvizsgálati bizonyítványt.

A temetés 

A temetés során is az elhunyt még életében adott kívánságai az irányadók, ha ilyen nincs akkor az elhunyt közeli hozzátartozóinak kell egyetértésre jutniuk a temetés menetéről. Temetni hagyományos módon koporsóban, vagy hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, elhelyezése illetve szórása útján lehet.

A temetésnek (koporsós temetés esetén) vagy a hamvasztásnak a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül meg kell történnie. Hamvasztás esetén a hamvakat tartalmazó urnát nem csak a hivatalos temetkezési helyen lehet elhelyezni, hanem bármely ingatlanon, ha ahhoz a tulajdonos (kezelő) és az ingatlan jogszerű használója hozzájárul és a kegyeleti igények biztosítottak. Szétszórásos temetés esetén a hamvakat erre alkalmas urnában kell helyezni, ezután a temető arra kijelölt helyén vagy bármely más ingatlanon – a tulajdonos előzetes hozzájárulása után – lehet szétszórni. Légijárműról történő szétszóráshoz a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges. 

Nézze meg a temetkezési témához kapcsolódó segédletünket.